Politika privatnosti

Uvod – O ovoj Politici privatnosti

U ovoj Politici privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) objašnjeno je na koji način prikupljamo Vaše lične podatke, na koji način ih koristimo i upravljamo istim.

Posvećeni smo zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo Vaše podatke, i na koji način će biti upotrebljeni. Što se tiče ličnih podataka koje prikupljamo, mi „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci ( u daljem tekstu: “Rukovalac”).

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa Vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite ispod navedene kontakt podatke Rukovaoca i/ili lica za zaštitu podataka o ličnosti

Podaci Rukovaoca:

Kontakt podaci: telefon:062774500 ; e-mail: info@aloeverashop.rs

Kako i kada prikupljamo Vaše lične podatke?

Prikupljamo Vaše lične podatke kada je to relevantno za potrebe Vas kao potrošača, ili za naše poslovanje (npr. kada preuzimate naš vodič).

Vaše lične informacije uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada popunite određeni formular.

Pravni osnov za prikupljanje podataka radi kupoprodaje je ugovor o kupoprodaji, dok osnov za prikupljanje ostalih podataka (podaci za programe lojalnosti i sl.) može biti pristanak ili ispunjenje zakonskih obaveza.

Zapamtite da su ovo samo informacije o potencijalnim načinima upotrebe Vaših ličnih podataka, sa kojima se možete susresti prilikom posete našem sajtu, odnosno prilikom korišćenja naših usluga. U svakom slučaju, dobićete jasne informacije o svrsi obrade Vaših podataka, a u pojedinim slučajevima će nam dodatno biti potrebna Vaša izričita saglasnost.

Nećemo koristiti Vaše lične podatke u marketinške svrhe, osim ako nam ne kažete da je to u redu. Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a Rukovalac i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način.

Koje podatke prikupljamo direktno od Vas?

Uobičajene kategorije podataka koje prikupljamo od potrošača su: ime, kontakt mail i preferirani jezik, kada komunicirate sa nama putem telefona ili elektronske pošte, i ostale informacije koje ste odlučili da podelite sa nama na dobrovoljnoj osnovi.

Koja prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od Rukovaoca zatražite:

● da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima
Možete da pitate Rukovaoca za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima. Pored toga, imate pravo i da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke, kao i naš izvor podataka koje nismo prikupili direktno od Vas.

● da Vam damo kopiju ličnih podataka koje čuvamo
Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih ličnih podataka koje imamo o Vama.

● da zahtevate ispravku pogrešno unetih podataka i dopunu
Želimo da se uverimo da su Vaši lični podaci tačni i ažurirani. Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili zastarelim. Podaci koje smatrate nepotpunim se mogu dopuniti na osnovu dodatne izjave.

● da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka
Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili čak, da obrišemo lične podatke o Vama koje posedujemo. Ukoliko su Vaše lične informacije neophodne za izvršenje određenih ugovornih obaveza Rukovaoca prema Vama, Rukovalac možda ne bude u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Isto tako, ukoliko su Vaši lični podaci potrebni kako bi se Rukovalac pridržavao određenih zakonskih obaveza (npr. poreski propisi), Vaš zahtev se ne može rešiti.

● da ograničite obradu Vaših podataka nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti
Ukoliko ste osporili tačnost Vaših podataka ili je utvrđeno da je obrada nezakonita a ne želite da se podaci obrišu ili nam više nisu potrebni lični podaci za svrhu obrade ali ih Vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje Rukovalac smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

● da budete obavešteni o svakom brisanju ili ispravci i ograničenjem obrade Vaših podataka, osim ukoliko je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava
● da za svaku obradu podataka koja se zasniva na pristanku, opozovete pristanak u bilo koje doba
● da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima
Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka koja se zasniva na zakonskim osnovama koje Rukovalac smatra legitimnim. Uz to, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

● da zahtevate da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po Vas ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj. Ovo pravo se ne primenjuje ako je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora sa Rukovaocem.

Rukovalac se može opredeliti za automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje, u svrhu dobijanja analitičkih i statističkih podataka a u cilju unapređenja svojih ponuda. Ukoliko Rukovalac primeni navedeni način obrade podataka obavestiće Vas unapred o logici koja se pri tome koristi i značaju i posledicama te obrade po Vas.

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo upotrebite kontakt podatke Rukovaoca navedene u odeljku „O ovoj Politici privatnosti”.

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo Vaše lične podatke, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Gde se Vaši lični podaci čuvaju?

Lične podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u bezbednim okruženjima. Vaši lični podaci su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Određeni podaci se i dalje čuvaju u papirnom obliku. Obrađeni podaci se skladište u prostorijama Rukovaoca i IT sistemima, ali ponekad čuvamo podatke na serverima naših pouzdanih provajdera.

Da li Rukovalac deli moje podatke sa trećim licima?

Rukovaocu je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše lične podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovoj Politici.

Pored navedenog, možemo dati Vaše lične podatke našim pouzdanim partnerima koji održavaju naše IT sisteme ili koji Vam pružaju usluge u ime Rukovaoca. Na primer, za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe. Ovi pružaoci usluga su, međutim, prema relevantnim sporazumima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu sa našim smernicama, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite Vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti obrađeni izvan Republike Srbije i Evropske unije, od strane naših partnera na osnovu sporazuma potpisanih sa takvim subjektima koji ih, obavezuju da tretiraju Vaše podatke uz korišćenje posebnih sigurnosnih mera, u svemu u skladu sa propisima koji su na snazi u Republici Srbiji i zemljama Evropske unije.

Koliko dugo Rukovalac čuva Vaše lične podatke

Rukovalac će Vaše podatke o ličnosti čuvati do ispunjenja specifične svrhe za koju se podaci obrađuju. Podaci koji se prikupljaju po osnovu pristanka čuvaju se do ispunjenja svrhe ali najduže do opoziva pristanka.

Izuzetno, ukoliko je čuvanje određenih podataka u dužem roku propisano zakonom, odnosno, ukoliko je neophodno radi ispunjenja pravnih obaveza Rukovaoca, Rukovalac će biti prinuđen da takve podatke čuva do isteka zakonom propisanih rokova, odnosno ispunjenja zakonskih obaveza.

Za šta koristimo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke koristimo na različite načine, uglavnom za izvršavanje ugovornih obaveza prema Vama, ali ponekad ih koristimo i za poboljšanje iskustva kupovine, za direktan marketing, ili iz bezbednosnih razloga.

aloeverashop.rs internet sajt

Neke informacije o Vama prikupljaju se ili se mogu prikupljati i prilikom posete aloeverashop.rs sajtu (IP adresa uređaja, ime i URL preuzete datoteke, internet stranicu sa koje se pristupa, pretraživač koji koristite, operativni sistem računara koji podržava Vaš računar i ime provajdera). Navedeni podaci čuvaju se u svrhu uspostavljanja veze, korišćenja sajta i procene bezbednosti i stabilnosti sistema. Ovi podaci će se obrađivati po osnovu legitimnog interesa Rukovaoca. Pored navedenih podataka posetom sajtu mogu se prikupljati dodatni podaci a za određenu svrhu, o čemu ćemo Vas obavestiti najkasnije u vreme prikupljanja. U ovom slučaju, ukoliko nam ne pružite određene informacije, to može ograničiti mogućnost obavljanja kupovine preko interneta, ili smanjiti nivo iskustva kupovine.

Kolačići

Da bismo održavali sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, sajt aloeverashop.rs koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na Vaš računar i kojima kasnije možemo pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima sa našeg sajta, možete pretraživati bez poteškoća i možete videti rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju šta interesuje Vas i druge posetioce našeg sajta, što nam pomaže da poboljšamo njegovu upotrebu za sve.

Ostali sajtovi

aloeverashop.rs sajt može sadržati linkove ka, i od sajtova trećih lica. Ova Politika se primenjuje samo na ovaj sajt, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da pročitate politike privatnosti na datim sajtovima.

Marketing

Rukovalac bi želeo da Vam šalje informacije o proizvodima i uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani. Međutim, dozvoljeno nam je da Vam šaljemo takav marketinški materijal samo ukoliko se Vi za to odlučite. Imajte na umu da, čak i ukoliko ste dali saglasnost da primate naše marketinške poruke, možete jednostavno da se odjavite u nekom kasnijem trenutku. Imate pravo da nas sprečite, u bilo kom trenutku, da Vas kontaktiramo u marketinške svrhe, ili da dajemo Vaše podatke članovima grupe kompanija kojoj pripadamo. Ukoliko više ne želite da budete kontaktirani u marketinške svrhe, kliknite na dugme za odjavu na kraju naše marketinške poruke (mejl/bilten).

Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.

error: Content is protected !!